pixel
pixel
pixel
pixel

Statut

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS ŠTEV.60/95) je ustanovni zbor 07.12.2001 sprejel na skupščini
 

STATUT

TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Trenerska organizacija TZS (v nadaljnem besedilu organizacija) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb , ki delujejo na področju tenisa ali so kakorkoli povezane s tenisom.

 

2. člen
Organizacija deluje v okviru Teniške zveze Slovenije. Sedež organizacije je v Ljubljani, na Vurnikovi 2.

 

3. člen
Organizacija ima svoj znak in štempiljko. Znak organizacije je stilizirana teniška žogica. Pod njo je napis TRENERSKA ORGANIZACIJA TZS. Štempiljka je
pravokotne oblike, velikosti 4 x 2 cm z napisom imena društva. V sredini štempilke pa je znak organizacije.

 

4. člen
Dejavnost organizacije je organizirano razvijanje in strokovno usmerjanje razvoja tenisa, pri čemer organizacija sodeluje tudi z drugimi organizacijami v državi, ki delujejo na področju tenisa ali sorodnih dejavnosti.
Organizacija deluje samostojno ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

5. člen
Delo organizacije in njegovih organov je javno.
Organizacija obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda članov organizacije, vpogled v zapisnike organov,
 • preko glasila organizacije, spletnih strani in drugih oblik informiranja
 • preko sredstev javnega obveščanja.
   

Širšo javnost obvešča o svojem delu tako, da so seje organov javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu organizacij je odgovoren predsednik organizacije.

 

 

II. NAMEN IN NALOGE ORGANIZACIJE

6. člen
Namen in naloga organizacije je da:

 • skrbi za redno in stalno izobraževanje teniških trenerjev in organizacijo seminarjev, tečajev, konferenc idr.,
 • določa kriterije za pridobitev trenerskih licenc in nazivov,
 • nudi strokovno pomoč pri izdelavi teniških programov,
 • posreduje strokovne in druge informacije
 • pomaga članom pri zagotavljanju materialnih in drugih pogojev za delo
 • spodbuja ter organizirano razvija in usmerja razvoj tenisa,
 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s tenisom,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela organizacije
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju organizacije
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja organizacije
 • sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.
   

7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje z izvajanjem naslednijh nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja organizacije in tako povečuje zanimanje javnosti za tenis,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti organizacije
 • spodbuja in sodeluje z univerzo in drugimi ustanovami ter posameznimi strokovnjaki pri posameznih projektih organizacije
 • spodbuja pedagoško in strokovno dejavnost svojih članov.
   

III. ČLANSTVO

8. člen
Član organizacije je lahko:

 • trener, ki ima strokovni naziv trener A,B,C, vaditelj tenisa ali profesor športne vzgoje z dokončanim programom: smer – športno treniranje – tenis.;
 • trener, ki ima plačano članarino organizacije za tekoče leto;
 • član lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan
 • vsak ljubitelj tenisa, ki plača članarino (velja za podpornega člana in na skupščini nima glasovalne pravice).
   

Organizacija ima redne in častne člane. Kdor želi postati član organizacije mora ustreznemu organu predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član organizacije ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom organizacije
 

9. člen
Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe organizacije
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih organizacije
 • da so seznanjeni s programom ter njenim finančno materialnim poslovanjem.
   

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov organizacije
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog organizacije
 • da dajejo organizaciji informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih ciljev in dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane organizacije
 • da varujejo ugled organizacije
 • da redno plačujejo članarino.
   

10. člen
Članstvo v organizaciji preneha:

 • s prostovoljim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.
   

Član prostovoljno izstopi iz organizacije, če ustreznemu organu pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz organizacije odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.


 

IV. ORGANI ORGANIZACIJE

11. člen
Organi organizacije so:

 • skupščina
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija
 • druge komisije in organi.
   

12. člen


SKUPŠČINA


Skupščina je najvišji organ organizacije, ki ga sestavljajo vsi člani.
Skupščina je lahko redna in izredna.
Redno skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredno skupščino pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni organ je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj (članstvo), ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je bila sklicana.
 

13. člen
O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 30 dni pred sklicem, poročila in ostalo pisno gradivo pa morajo prejeti 14 dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
 

14. člen
Naloge skupščine:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte organizacije
 • sprejema program dela organizacije
 • sprejema finančni načrt in zaključni načrt,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 • odloča o višni članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz organizacije
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji organizacije
 • sklepa o prenehanju organizacije.
   

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupščine. O delu skupščine se vodi
zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči in dva overovitelja.
 

15. člen


IZVRŠNI ODBOR


Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo organizacije med dvema
skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Izvršni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednika in pet izvoljenih članov. Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
Kot člana brez glasovalne pravice v izvršnem odboru nastopata predstavnik TZS ter zadnji “bivši” predsednik. Mandatna doba članov izvršnega odbora je 4 leta.
 

16. člen
Naloge izvršnega odbora so:

 • sklicuje skupščino,
 • skrbi za izvrševanje programa dela organizacije
 • pripravlja predloge aktov organizacije
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa.
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje organizacije
 • upravlja s premoženjem organizacije
 • ustanavlja in ukinja komisije organizacije
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov organizacije in naloge, ki mu jih je dodatno določila skupščina.
   

17. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik organizacije, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij odloča izvršni odbor. Člani komisij so lahko le člani organizacije. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.
Izjemoma lahko organizacija povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.
 

18. člen


NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov organizacije in opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem organizacije.
Nadzorno odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta.
 

20. člen


DISCIPLINSKA KOMISIJA


Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov organizacije. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
 

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organizaciji
 • neizvrševanje sklepov organov organizacije
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu organizacije
   

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.
   

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.
 

23. člen


PREDSEDNIK ORGANIZACIJE


Predsednik zastopa in predstavlja organizacijo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi. Predsednik je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Predsednik je odgovoren za delovanje organizacije v skladu s statutom in pozitivno zakonodajo države. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.
 

24. člen


TAJNIK ORGANIZACIJE


Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi lahko skrbi tajnik organizacije, ki ga izvoli skupščina za
dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.


 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

25. člen
Viri dohodkov

 • članarina
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti organizacije iz naslova materialnih pravic
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.
   

Če organizacija pri opravljajnu svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bila ustanovljena.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
 

26. člen
Organizacija razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Člani vsako leto obravnavajo in
sprejmejo zaključni račun.
 

27. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik organizacije
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Organizacija finančno posluje preko žiro računa Teniške zveze Slovenije.
 

28. člen
Organizacija ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last organizacije vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.
 

29. člen
Naziv častnega člana organizacije podeli organizacija le osebi, ki ima velike zasluge na pedagoškem ali znanstvenem področju dela teniške dejavnosti.
Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog upravnega odbora.
 

30. člen
Organizacija ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki organizaciji moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko
sodelujejo in razpravljajo na sejah, nimajo pa pravice odločati.


 

VI. PRENEHANJE ORGANIZACIJE

31. člen
Organizacija lahko preneha:

 • po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu.
   

V primeru prenehanja organizacije, se njegovo premoženje prenese po 2. odst. 28. členu Zakona o društvih. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
V skladu s tem statutom ima organizacija naslednje splošne akte:

 • kodeks trenerjev in vaditeljev tenisa
 • discipliski pravilnik,
 • po potrebi še druge pravilnike.
   

Ta statut je sprejela skupščina, 07.12.2001 in stopi v veljavo s 07.12.2001.

 

Ljubljana,

Predsednik Trenerske organizacije TZS
Dr. Aleš Filipčič

 

Statut si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

TZS - Statut trenerske organizacije

 

pixel
pixel
pixel
pixel
pixel